038-33337989

سنگدان مرغ

سنگدان-مرغ

سنگدان مرغ

سنگدان مرغ در حقیقت یکی از مغذی ترین بخش های بدن مرغ است، پروتئین زیادی دارد ،

و در واقع، یک فنجان گوشت سنگدان می تواند تا 88 % مقدار توصیه شده از پروتئین را برایتان در روز برآورده کند.

سنگدان مرغ