038-33337989

چارت سازمانی

چارت سازمانی

چارت سازمانی

چارت سازمانی یا نمودار سازمانی (به انگلیسی: Organizational Chart ) یک نمودار سلسله مراتبی از جایگاه‌ها و مشاغل موجود در سازمان و ارتباط میان آنها است. این نمودار سلسله مراتب سازمان و جایگاه‌های شغلی موجود در سازمان را مشخص می‌کند. همچنین به صورت ساده ارتباط طولی و عرضی میان جایگاه‌های کاری و شغلی را مشخص می‌کند.

این چارت به منزله یک کتاب راهنما است و سند اداری بسیار مهمی محسوب می‌شود. از همه مهم­‌تر انگیزه تدوین چارت سازمانی است که همه‌ی افراد شرکت و یا سازمان از زنجیره‌ی فرمان و سلسله‌ مراتب شرکت آگاهی پیدا کنند.